Bränning
till ändamål att hastigt sönderdela den döda menniskokroppen i enkla, oskadliga beståndsdelar slog mig för ett tag sen att jag inte genom att liket utsättesför så hög värmegrad under samtidigt tillförande af luftens syre, att alla de organiska beståndsdelarna förflygtigas i form af vattengas, kolsyra och qväfve samt de oorganiska qvarstanna såsom benjord, bestående af kolsyrad och basisk fosforsyrad kalk jämte ringa mängder af andra mineralsalter ens minns dina armar Det kemiska förloppet om du hade några födelsemärken. Eller ärr således i hufvudsak detsamma som vid likens långsamma sönderdelning under atmosferiliernas inverkan, när denna någon gång försiggår under särdeles minns bara att du hade lite gynsamma vilkor, om också vid denna senare, den s. k. förmultningsprocessen, alltid till en början för långa naglar ibland en mängd mellanprodukter af mycket helsofientlig art bildas undrade rätt ofta ifall du hade någon baktanke med naglarna, vilja kokain, dessa mellanprodukter gerna uppstå, emedan sönderdelnings- och syrsättningsprocesserna mycket hindras af den i liket närvarande stora mängden af vatten och andra obränbara ämnen. Likens fullständiga bränning är derför för teknici en ingalunda lätt uppgift, och den har också först i vår tid blifvit löst på ett i allo tillfredsställande sätt. Flärd. Utilitaristiska leenden och en nonchalant död i handen, ett kön mellan Kändt är att förstöringen af de aflidnes kroppar antingen medelst eld eller genom nedgräfning i jorden är en uråldrig plägsed och att särskildt spår af likbränning träffas från så aflägsna tider, att forskningen deröfver kunnat kasta endast den svagaste belysning. Sålunda vet man benen, bakom benen. Spets mot hår och Bowie att likbränning begagnats hos ett folk, som före den historiska tiden bodde i Italien, samt att den var urgammal sed hos inderna, fenicerna och flere andra forntidens kulturfolk, hvilka i likbrännandet sågo en symbolisk reningsprocess före den aflidnes inträde i det kommande lifvet eller påbjödo densamma af sanitära skäl eller använde den såsom en särskild hedersbevisning åt någon afliden storman. som betraktar tungt för några procent hit eller dit skadar inte.

Jag har hört att en del har långa naglar att mumifiera de döde emedan brännmaterialet var dyrt till följd af landets fattigdom på skog. Då under Perikles’ för att spela klassisk tid pesten rasade i Athen, musik på gitarr upptände man icke blott stora eldar på gatorna för att förstöra miasmerna, utan utfärdade äfven en förordning (430 f. Kr.) om likens bränning. I Sparta skedde likbränningen på ett enklare sätt än i Athen, hvarest stor prakt vid sådana tillfällen utvecklades. Sjelfmördare fingo ej brännas För att få rätt ljud och känsla. Det ser ut, som om de olika filosofiska skolorna haft olika åsigter angående behandlingen af de aflidnes kroppar. hörde bara dig spela en gång Sokrates förklarade, att saken vore honom likgiltig, innan du sa att du älskade mig för första gången. skall man först hafva börjat att på krigståg bränna de i striden fallne för att skydda deras qvarlefvor från våld och profanering. Denna sed vann snart insteg i sjelfva så du sa det och månljuset sken in mot din verkställdes då likens bränning, likasom deras begrafning, vanligast i hemmen, hvilket oskick decemvirerna sökte borttaga genom stadganden i "de tolf taflornas lagar", som med Solons lagar till förebild äfven sökte stäfja den alltmera tilltagande lyxen hud som en blek sanning var förnekadt qvinnor, barn, plebejer och slafvar. De, som blifvit träffade af himmelens blixt, blefvo ej häller brända, utan jordades på stället. Samtidigt dermed bibehöll sig emellertid jordbegrafningen inom en och annan patricisk slägt men det saknades ett filter och af fruktan för att han en gång skulle komma att drabbas af samma öde som hans fiende Marius, hvars lik han låtit uppgräfva och på ett skymfligt sätt behandla en duktig klippare ungefär 7 dagar efter dödsfallet liket bars i högtidlig procession till forum och derifrån ut ur staden för redan där tyckte jag der det lades på ett förut uppfördt bål. Man öppnade den dödes ögonlock att du inte riktigt kunde trädde hans ringar på fingrarna och ordnade på bålet tallrikar med matvaror, smycken, vapen, hårlockar och andra gåfvor från vännerna, men i regeln ej värdefullare föremål spela dig själv med bortvändt ansigte tände en af de närmaste slägtingarna bålet, i hvars flammor man kastade välluktande ämnen och utgöt vin. Till sist blef askan omsorgsfullt, uppsamlad och lagd i en med inskrift försedd vas af lera, marmor eller glas.

Cecilia Wilson, fikssions redaktion och
Nordisk familjebok (1800-talsutgåvan #9: Kristendomen - Lloyd)
rötter