Ivriga, ivriga överträdelser.

Åh.

Här pågår kartläggning

Åh.

Alla! Måste visa. (Vi skapar risker.) Hänsyn. Utvräker också effekten som vår. Närvaro har på platsen och. Resultatet, den kommer att användas, av många, av många, även i framtiden. Vi drar upp gränser. Riktlinjer fördelar ansvar. Kartläggningen är nödvändig för en hög. Kunskapsnivå hos alla användare men mest. Alla. Mest min. Mot de lokala.*

Åh, men.

Upptag och emission är två nyckelord. I hanteringen. Undersöker vi bärighet, stabilitet, schaktbarhet. Skred. Risker vi identifierar, tillgångar, värderar och. Mäter.

Åh, ja men.

Påverkar kartläggningen platsen givetvis, ja. Vi är fortfarande flera, som lever, här. Andra har. Frigjorts aktivt. Faktiskt fler. Fler ska komma, det är viktigt att förstå, de krafter som verkar. Du kan bland annat läsa mer mer mer om detta.

Men hur. Åh.

Sankmarken kan komma komma att göra kartan. Fuktig vid beröring. Resultat av borrningar och sonderingar som. Ger användaren möjlighet att själv beströ sitt ex. Exemplar med sand, sol, salt. Allvar. Utförliga redovisningar kommer att visa: på en evolutionsutveckling som vi vill här-. Leda till närvaro. Vissa kartor saknar beskrivning. Det här, är inte en sådan.

Åh, men som. Ja.

Inom den översiktliga karteringen sker fältrekognosceringen. I. Huvudsak, längs vägar. På förhand bestämda och utlagda. Väg. Vägar. Oftast finns välskötta vägar. Längs alla områden man vill, upptäcka.

Ja. Ja åh, det.

Den detaljerade rekognosceringen sker, till. Fots. Man opererar mitt i platsen. Försurningar och dylika lokala problem kommer att upplevas även. Inuti kroppen. Inne i. Inifrån.

Inte så. Ååh.

För att förstå innebörd. En av besluten, finns, kornstorleksanalys**. Dessa äger, rum på slutna, laboratorier. Ibland. Används även maskinsonderingar och seismiska undersökningsmodeller för att belysa lagrens tredimensionella uppbyggnad. Man måste också, yttre rörelser***. Den grundläggande bestämningen. Sker löpande okulärt med hjälp. Av, spade eller stickspjut. Hur man uppfattar kartan, beror självklart på. Vilka minnen man utnyttjar för en begriplig miljöstrukturering.

Dåså. Men åh. Ja.

Någon sa att solen. Påverkar. Komplicerar den här kartläggningen avhandlar framförallt utbredning inverkan upptag, emission. Prata mer. Det presenteras. I form av kartor. Tryckta kartor och kartdatabaser. De visar, en, heltäckande, bild. Berget breder ut sig i och nära ytan. Vi är många som. Lagren syns mäktiga och har fler egenskaper på djupet. Dessa egenskaper. Ja dessa egenskaper. De kräver en analysmodell som inte ryms. Här.

Mm. För vidare. Information.

Kommunen, länsstyrelsen, centrala myndigheter. Konsultera för ingång. Väg. En kan vara att gå, igenom konsulter och företag. Försvarsmakten och universitet sitter också inne. På stora mängder. Av övrig information om ämnet. Vägg.

Åh, okej. Ja.

Kartläggningens detaljeringsgrad och inne. Håll anpassas för olika olika olika. Så olika grupper och ändamål. Vi arbetar, med en översiktskarta som till 2010 ska ha jättestora delar, av helheten. Någon sa att floden. Även en detaljerad karta över synnerligen potenta. Om. Råden.

Åh.

Somliga rapporteras ha fast-. Nat i lera genom misstänkta. Felsteg och, visat liten eller ingen vilja att lyftas. Vad träden beträffar. Träffas? Träden kvarstår. Tillsvidare medan förhållandet mellan dem och de kroppar vi. Placerat i dessa marker, stammar, klarnar.

Åh, men alltså.

Kartan är utförd på uppdrag. Från högre instans och kartan. Grundar sig i initiativ. Lutar sig mot en stat-. Lig, finansiering. Den presenteras i gråskala och använder sig av standardiserat papper och teckensnittet Garamond för användarvänlighetens skull återges den här. Iskalla 1:500 000. Rutnätsindelning i. Tjugo gånger. Räkna till. Tjugo rutor. Platsregister. Anger rutor alfanumeriskt. I mellan rummen. Ni kan räkna med kartan. Bland rutorna finns utrymme. Kanal. Er bror. För torr, tro, tolkning.
* Naturligtvis finns det lagar som reglerar ovanstående. Påfrestningar. Fryser du? Vissa aspekter hos platsen är omöjliga. Att skapa övergripande bestämmelser kring. Varför. En god bildningsnivå måste garanteras hos, användarna. Måste.

** Ja. "Korn" är en på förhand icke fastställd måttenhet, ja, som måste anpassas efter material. Och syfte till varje särskild, undersökning.

*** Det måste man.

L.E.L. & R.H.
rötter